Regulamin

1. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm.
1.4. KONSUMENT – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.fabrykamebli.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Marcin Szulc, 20-468 Lublin ul. Energetyków 19a, NIP 7121682255, Regon 060329992, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Szulc Studio 93, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel. 81 441 76 20.
1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego. Umowa zawiera określone przez Klienta samodzielnie parametry wykonania zamówienia (np. wymiarów, kolorów, cięcia, oklejania, nawiercania, frezowania, klejenia itp.) lub Usługi dodatkowe.
1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.
1.15. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

1.16. PRAWO KONSUMENCKIE – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

1.17. PRODUCENT – podmiot, który wytworzył Produkt.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym;
2.5.3. Webowy konfigurator służący do określenia Usług dodatkowych.
2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;
2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Składając Zamówienie Kupujący oświadcza, że ma zdolność do czynności prawnych w zakresie podejmowania zobowiązań w ramach niniejszego Regulaminu.
2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.10. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.
2.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
3.3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu webowego konfiguratora służącego do określenia Usług dodatkowych jest zawierana w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi.
3.4 Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.5 Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.6 Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu webowego konfiguratora służącego do określenia Usług dodatkowych jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.7 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.7.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
3.7.2. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony bez zachowania okresu wypowiedzenia w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Rozwiązanie może być dokonane po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu.
3.7.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
3.7.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. Główne cechy Produktu przed złożeniem zamówienia są opisane na Stronie Internetowej oraz poprzez dostęp do koszyka.
4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza. Względnie, należy dodatkowo zamówić Usługi dodatkowe i skorzystać z webowego konfiguratora mebli. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać w szczególności następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „ZAMAWIAM”.
4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
4.8 Sprzedawca nie udziela gwarancji, chyba że do Produktu zostanie dołączona Karta gwarancyjna opisująca warunki gwarancji.
Uwaga:
wykonujemy w pełni Usługę za wyraźną zgodą Klienta, który zostaje niniejszym poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu przez nas świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy. Ponadto, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; za taką umowę uznaje się w szczególności Umowę zawieraną na podstawie niniejszego Regulaminu. Przykładowo, zamawiając przy użyciu naszej witryny internetowej i konfiguratora webowego mebel, dla którego wytworzenia musieliśmy pociąć płytę wg wskazań Klienta, Klient nie będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy.
4.10. Kolory wyświetlanych na ekranie monitora zdjęć rzeczy mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych ze względu na ograniczenia wynikające z ustawień monitora.

5. DOSTAWA
5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy albo zaksięgowania całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy w zależności od wybranej opcji płatności stosownie do pkt. 6.4. niniejszego regulaminu, chyba że w opisie danego Produktu podano krótszy termin.
5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
5.2.1. odbiór osobisty
5.2.2. za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
Jeśli zamówienie jest składane za pośrednictwem Kuriera - DPD czas dostawy jest określony w warunkach świadczenia usług dostępnych na https://www.dpd.com.pl
Jeśli zamówienie jest składane za pośrednictwem Kuriera – Raben czas dostawy jest określony w warunkach świadczenia usług dostępnych na https://polska.raben-group.com
5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia przed zawarciem umowy.
5.5. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy zależą od dostawcy Internetu do Klienta.
5.6. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
5.7 Zamówienie, które ma być realizowane z wybraną opcją transportu realizowaną przez kuriera jest równoznaczne z jednorazowym pełnomocnictwem dla Sprzedającego do zlecenia usługi przewozu.

6. PŁATNOŚĆ
6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1. przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia);
6.1.2 system Przelewy24;
6.1.3 inne płatności elektroniczne.
W zależności od rodzaju zamówienia, mogą być dostępne różne opcje płatności.
6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność Przelewy24, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
6.4. Realizacja zamówienia Klienta, który wybrał opcję płatności przelewem, zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Studio 93 Marcin Szulc, 20-468 Lublin ul. Energetyków 19a lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@fabrykamebli.pl. Wzór pouczenia o odstąpieniu od Umowy, jak i wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i Umowy i jest dostępny tutaj

7.2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
Uwaga: proszę zapoznać się z ograniczeniami do skorzystania z prawa odstąpienia z punktu 7.5 Regulaminu!
7.3 Nieodebranie przesyłki od kuriera również będzie traktowane jak odstąpienie od umowy, a następstwem tego będzie obciążenie Klienta kosztami zwrotu towaru wg cennika zwrotu firmy przewozowej. Odstąpienie Klienta od umowy przed wysyłką towaru zwalnia go z tego obowiązku. Wyjątek stanowią towary od których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

7.4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

7.5. Oświadczenie Konsumenta może być sformułowane w sposób dowolny, jednak z jego treści powinna wynikać wola jednoznacznego odstąpienia od umowy sprzedaży. Oświadczenie powinno wskazywać imię i nazwisko Konsumenta, numer umowy/zamówienia, wskazanie Produktu, od którego zakupu odstępuje Konsument. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej również podpis osoby składającej oświadczenie.
7.6. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą. W takiej sytuacji Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy zakupionego Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy poprzez jego odesłane do magazynu na adres: Studio 93 Marcin Szulc, 20-468 Lublin ul. Energetyków 19a. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy przed jego upływem odesłanie zakupionego Produktu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Przesyłki ze zwrotem Produktu nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, ma on prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w tym w szczególności w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; za taką usługę uznaje się w szczególności usługę zawieraną na podstawie niniejszego Regulaminu;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ponad standardową ofertę; dotyczy to sytuacji, gdy konsument dokonuje wyboru dodatkowych, niestandardowych opcji wykonania Produktu, takich jak: zmiana wymiaru produktu, wybór rodzaju tkaniny z dodatkowego katalogu tkanin, wymagającego uprzedniego zamówienia tkaniny przez producenta; wybór niestandardowych nóżek, podstaw, uchwytów lub innych opcji wymagających uprzedniego zamówienia tych elementów czy opcji przez producenta. Dalsza odsprzedaż tego typu mebli przez nasz sklep będzie niemożliwa bądź niezwykle utrudniona;

3) w odniesieniu do mebli już raz zmontowanych u Klienta i dotyczy to w szczególności mebli, których nawiercone otwory pod śruby mocujące już raz zostaną wykorzystane w celu ich zmontowania. Tego typu otwór (po montażu i demontażu) już nigdy nie będzie spełniał swojego zadania w 100%, a więc element z nim zostanie uznany za uszkodzony;

4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

8) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
7.9. Klient będący konsumentem ponosi koszty:
a) stanowiące różnicę poniesionych kosztów dostarczenia towaru i najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru oferowanego przez Sprzedawcę.
b) tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów
7.10. Konsument zobowiązany jest do wysłania wraz z Produktem paragonu potwierdzającego sprzedaż Produktu.

7.11. Produkty, których wygląd, konfigurację lub kolorystykę wybiera/wskazuje Konsument na etapie składania zamówienia są produktami wykonywani na zamówienie i są produktami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służące zaspokojeniu ich zindywidualizowanych potrzeb, co tym samym oznacza, że Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny nie może skutecznie odstąpić od zawartej umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

7.12. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7.13. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Studio 93 Marcin Szulc, 20-468 Lublin ul. Energetyków 19a. Konsument jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

7.14. Zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
I. Reklamacje dotyczące Produktów
8.1. Sprzedawca dostarczy Produkt wolny od wad.
8.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Studio 93 Marcin Szulc ul. Energetyków 19A 20-468 Lublin  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fabrykamebli.pl
8.3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
8.4. Reklamacji podlega towar, w którym występują wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) oraz Kodeksie Cywilnym w brzmieniu nadanym powyższą ustawą.

8.5. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.

8.6. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Studio 93 Marcin Szulc, 20-468 Lublin ul. Energetyków 19a.
8.7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Produktem, opisu przyczyny reklamacji i dowodu zakupu, a gdy to niemożliwe Sprzedawca poinformuje Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres (e-mail lub fizyczny) lub w inny podany przez Klienta sposób.

8.8. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Studio 93 Marcin Szulc, 20-468 Lublin ul. Energetyków 19a.

8.9. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru przez okres gwarancji wskazany w karcie gwarancyjnej.
8.10. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza innych uprawnień Klienta będącego Konsumentem wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
8.11. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8.12. Sprzedawca zwraca Klientowi koszt wysłania Produktu, o ile nie przekracza on kosztu przesłania przesyłki ekonomicznej Pocztą Polską, w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

8.13. Wszelkie wady dostarczonego towaru, braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów mebli ujawnione po chwili odbioru towaru powinny zostać niezwłocznie zgłoszone do pracowników obsługi Sklepu.

8.14..Gwarancja oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą, w tym prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

8.15. Reklamacje dotyczące mebli tapicerowanych w obiciu z skór naturalnych, wynikających z ich właściwości np. blizny, nakłucia owadów, rozciągnięcie lica, zrogowacenia, a także pewne różnice w grubości, miękkości itd., które znawca może określić jako ślady naturalnej szlachetności skóry nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

8.16. Właściwości naturalne drewna takie jak miejscowe odbarwienia, słoje, sęki, różnice w odcieniach, przyjęciach lakieru, drobne szpachlowania itd. nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

8.17. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
II. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 
8.18. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
8.19. Klient może zgłaszać Sprzedawcy nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu pisemnie na adres: Studio 93 Marcin Szulc ul. Energetyków 19A 20-468 Lublin  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fabrykamebli.pl
8.20. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

8.21. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
8.22. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany.

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”) Sprzedawca informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca (Marcin Szulc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Studio 93 Marcin Szulc ul. Energetyków 19A 20-468 Lublin).
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celach realizacji umowy zawartej przez Klienta z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie danych niezbędnych do realizacji umowy, a za zgodą Klienta w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Zgoda obejmuje otrzymywanie informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji.
3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji przez Klienta umowy z Administratorem. Zamówienia, w których dane są podane w sposób niepełny lub nieprawidłowy (np. nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
4. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
6. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres do upływu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z umowy zawartej przez Klienta z Administratorem.
8. Dane osobowe Klienta będą podlegały profilowaniu poprzez wykorzystywanie przez Sprzedawcę adresów IP z połączeń internetowych w celach administracyjno-technicznych oraz do określenia regionu, z którego następuje połączenie.

9A. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

3. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.

4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.

5. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

6. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Klient nie będący konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

8. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

9. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

11. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem

10. PRAWA AUTORSKIE
Przedstawione na stronie sklepu internetowego o adresie elektroniczny http://www.fabrykamebli.pl zata graficzna, zdjęcia, treść i opisy Produktów stanowią własność Sprzedawcy i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.

11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
11.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
11.2. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
11.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://www.fabrykamebli.pl oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
11.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w poprzednim punkcie oraz w przypadku Umowy sprzedaży także przez (2) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu. Klient może zapisać w/w informacje na dysku swojego komputera lub na innego rodzaju pamięci.
11.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
11.6. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

11.7. Akceptując Regulamin, Klient akceptuje również politykę prywatności.
11.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem …………….roku

12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
12.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.ph
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
12.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
12.2.1 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
12.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
12.2.3. Klient może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są mailowo przez Konsumenckie Centrum E-porad pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00).
12.3.  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU


ZAŁĄCZNIK 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w tym w szczególności w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; za taką usługę uznaje się w szczególności usługę zawieraną na podstawie niniejszego Regulaminu;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ponad standardową ofertę; dotyczy to sytuacji, gdy konsument dokonuje wyboru dodatkowych, niestandardowych opcji wykonania Produktu, takich jak: zmiana wymiaru produktu, wybór rodzaju tkaniny z dodatkowego katalogu tkanin, wymagającego uprzedniego zamówienia tkaniny przez producenta; wybór niestandardowych nóżek, podstaw, uchwytów lub innych opcji wymagających uprzedniego zamówienia tych elementów czy opcji przez producenta. Dalsza odsprzedaż tego typu mebli przez nasz sklep będzie niemożliwa bądź niezwykle utrudniona;

3) w odniesieniu do mebli już raz zmontowanych u Klienta i dotyczy to w szczególności mebli, których nawiercone otwory pod śruby mocujące już raz zostaną wykorzystane w celu ich zmontowania. Tego typu otwór (po montażu i demontażu) już nigdy nie będzie spełniał swojego zadania w 100%, a więc element z nim zostanie uznany za uszkodzony;

4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

8) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
Studio 93 Marcin Szulc, 20-468 Lublin ul. Energetyków 19a
sklep@fabrykamebli.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową: proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:
Studio 93 Marcin Szulc, 20-468 Lublin ul. Energetyków 19a
sklep@fabrykamebli.pl
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni;
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

UWAGA: Zgodnie z Regulaminem, w niektórych przypadkach prawo odstąpienia od Umowy jest wyłączone lub ograniczone!

ZAŁĄCZNIK 2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Studio 93 Marcin Szulc, 20-468 Lublin ul. Energetyków 19a
sklep@fabrykamebli.pl
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data